Bayart
 
姓  名:巴雅尔图 (蒙古族)
学  历:博士
籍  贯:内蒙古赤峰市巴林左旗
职  称:研究员
所在部门:我所老学者
 
专著题录  
 
·《格斯尔》研究
·《蒙古族第一部长篇神话小说——北京版〈格斯尔〉研究》
 
项目课题  
 
·《蒙古古典小说发展史略》
·蒙古TuGuji发展史略
·蒙古文《西游记》研究
 
 
 

 

  论文 
 
·蒙古文《西游记》漫谈
 

     学人影动 >>