Institute of Ethnic Literature CASS > Home
Epic Traditions
Epics in China: A Working Bibliography

 Bibliography:

 Aiergunenghala [Aiergunenghala]. By Tuo Badema. Xinjiang renmin chubanshe, 1986.

 Ailifu yu Sainaimu (Weiwuerzu minjian xushi changshi) [Ailifu and Sainaimu (Uighur Long Folk Narrative Poetry)]. Translated and arranged by Liu Fajun and Yan Shi. Xinjiang renmin chubanshe, 1981.

 Alipa he yuanyanghua (Tujiazu minjian xushishi) [A folk narrative poem of the Tujia nationality]. Collected and arranged by Xia Tian. Chengdu: Sichuan minzu, 1988.

 Anmuduo minjian xushishi. Collected and arranged by Yongzhong, et. al. Xining: Qinghai minzu, 1987.

 Arong he Luegang (Miaozu minjian xushishi) [A folk narrative poem of the Miao nationality]. By Wulue"ayangyou. Guiyang: Guizhou renmin, 1959.

 Ashima (Changpian xushishi, chongxi zhengliben) [A long narrative poem, revised edition]. Collected and arranged by Yunnansheng renminwengongtuan Guishan gongzuozu, rearranged by Zhongguo zuojiaxiehui Kunming xiehui. Beijing: Renmin wenxue, 1962.

 Ashima (Sa"nizu xushishi) [A narrative poem of the Sa"ni nationality]. Collected by Yunnan renmin wengongtuan Guishan gongzuozu, arranged by Huang Tie, et. al. Beijing: Zhongguo qingnian, 1954.

 Ashima (Yi Han duizhao) [In both Yi and Chinese languages]. Edited by Ma Xueliang, et. al. Beijing: Zhongguo minjian wenyi, 1985.

 Ashima yuanshi ziliao ji [A Collection of the Original References on Ashima]. Edited by Li Zuanxu. Beijing: Zhongguo minjian wenyi, 1986.

 Ashima. Edited by Li Guangtian. Kunming: Yunnan renmin, 1960.

 Axi de xianji (Yizu minjian xushishi) [A folk narrative poem of the Yi nationality]. Collected, translated and arranged by Yunnansheng minzuminjianwenxue Honghe diaochadui. Beijing: Renmin wenxue, 1986.

 Axi de xianji. By Guang Weiran. Beijing: Beijing chubanshe, 1944.

 Bai Chini yu Bai Paimeng [Bai Chini and Bai Paimeng]. By Zhang Dehong and Fu Guangyu. Yunnan renmin chubanshe, 1981.

 Baizu minjian xushi shiji (Zhongguo minjian shishi xushi shi congshu)[A Collection of Bai Nationality Folk Narratives (Anthology of Chinese Epic Narrative Folk Poetry)]. Selected and edited by Yang Liangcai and Li Zuanxu. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1984.

 Batamagapengshangluo (Daizu)[Batamagapengshangluo (Dai Nationality)]. Translated by Yan Wenbian. Yunnan renmin chubanshe, 1989.

 Bubo (Zhuangzu)[Bubo (Zhuang Nationality)]. Collected and arranged by Sha Hong, Lan Hongen, Jian Xun, Tan Hui, and Li Jin. Guangxi renmin chubanshe, 1959.

 Buyizu guge xushi gexuan [Selections of Buyi Nationality Classical Narrative Songs]. Edited by Guizhou Province Academy of Social Sciences Literature Research Center, Qiannan Buyi, Miao Nationality Autonomous Prefecture Literature Research Section. Guizhou renmin chubanshe, 1982.

 Caihong (xushi changshi) [The Rainbow (a long narrative poem)]. By Bo Yuwen. Translated by Chen Guipei. Yunnan renmin chubanshe,1962 & 1981.

 Cha"reli"en (Naxizu yushishi) [Charelien (A narrative poem of Naxi nationality)]. Composed by Ge"agan. Minzu chubanshe, 1983.

 Chamu (Yizu shishi) [Origins (An epic of Yi nationality)]. Collected by Chuxiong Honghe diaochadui. Arranged by Guo Sijiu and Tao Xueliang. Yunnan renmin chubanshe, 1981.

 Chawa jianzong (Gesa"er zhuang) [The archery ancestor of Chawa (The story of Gesar)]. Translated by Li Chaoqun, Dun Zhu. Xizang renmin chubanshe, 1987.

 Chengjiesihan de liangpi junma [Genghis Khan"s Two Fine Horses]. Translated by E"erduosi and Bai Gele. Huhehaote: Neimonggu renmin, 1962.

 Chongfeng diao (Lisuzu minjian xushi changshi) [Reunion Tune (a long narrative folk poem of the Lisu nationality)]. Translated and arranged by Zhou Zhongshu. Zuojia chubanshe, 1963.

 Chongyang shuanghelian [Double lotus in Chongyang]. Collected and arranged by Song Zuli et al. Hubei renming chubanshe, 1954.

 Chuan zhi lian (Baizu minjian changshi sanshou) [Three long folk poems of the Bai nationality]. Arranged by Wang Shouchun. Kunming: Yunnan renmin, 1979.

 Chuangshiji (Naxizu shishi) [An epic of the Naxi nationality]. Collected, translated and arranged by Yunnan minzuminjian wenxue Lijiang diaochadui. Kunming: Yunnan renmin, 1960.

 Chuanyang ge [Transmission Songs]. By Liang Tingwang. Guangxi minzu chubanshe, 1984.

 Chunfeng jiebing (Nei menggu minjian chuanshuo shi) [Spring Wind Breaks Up The Ice (an Inner Mongolian folk legend poem)]. By Pajie, et.al. Translated by Tao Monan, et.al. Tongsu duwu chubanshe, 1956.

 Congruiliuou he tianshangde gongzhu [Congruiliuou and the Princes of Heaven]. By Mu Lichun and Niu Xiangkui. Yunnan renmin chubanshe, 1957.

 Daijia ren zhi ge [Songs of the Dai people]. By Kang Langshuai, translated by Chen Guipei. Yunnan renmin chubanshe, 1960. Shanghai wenyi chubanshe, 1960.

 Daliangshan Yizu changshi xuan [Selections of Big Liang Mountain Yi Nationality Long Poems]. By Bahumumu and Fang He. Xian chubanshe, 1960.

 Daliangshan yizu minjian changshi xuan [Big Liang Mountain Yi Nationality Long Folk Peoms]. Edited by Sichuan Province Folk Literature and Arts Research Conference. Sichuan renmin chubanshe, 1960.

 Dayan yu Leijia [Dayan and Leijia]. Collected by Ma Yongquan. Arranged by Huang Ge and Ma Yongquan. Guangxi minzu chubanshe, 1982.

 Dongzu yushige [Narrative songs of Dong nationality]. Editied by Yang Guoren. Guizhou renmin chubanshe, 1986.

 Dongzu zuxian nalilai (Dongzu guge) [Where did the ancestors of Dong nationality from? (An ancient song of Dong nationality)]. Edited by Qiandongnan Miaozu Dongzu zizhizhou wenyi yanjiushi and Guizhou minjian wenyi yanjiuhui. Arranged by Yang Guoren, et al.. Guizhou renmin chubanshe, 1981.

 Dupamipa (Lahuzu minjian shishi) [A folk epic of the Lahu nationality]. Arranged by some students of the class of 1979 in the Chinese department at Kunming Normal College, arranged by Liu Huihao, Kunming: Yunnan renmin, 1979.

 Ebing yu Sangluo (daizu minjian xushi changshi) [Ebing and Sangluo (a long narrative folk poem of the Dai nationality)]. Collected and arranged by theYunnan sheng minzu minjian wenzue dehongdui. Yunnan renmin chubanshe, 1960.

 Ejiao yu Jindan (miaozu minjian xushi shiji) [Ejiao and Jindan (a collection of narrative folk poems of the Miao nationality)]. Edited and published by the Guizhou renmin chubanshe, 1960.

 Ga gou mei (huizu minjian xushishi)[Younger Sister "Little Bean" (Hui Nationality Folk Narrative Poetry)]. Arranged by Gan Gu. Shanxi renmin chubanshe, 1957.

 Gadameilin (Menggu zu) [Gadameilin (Mongolian nationality)]. Haiyan shudian, 1951. Xinwenyi chubanshe, 1954. Shanghai wenyi chubanshe, 1979.

 Gamangmangdaoshijia (Dongzu yuanzuge) [Gamangmangdaoshijia(Ancient ancestor song of the Dong nationality]. Translated and arranged by Yang Baoyuan. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1986.

 Ganghalatiekebu. By Tuo Badema. Xinjiang renmin chubanshe, 1982.

 Gangong niao (hainandao lizu minjian xushishi) [The Gangong Bird (Hainan Li Nationality Folk Narrative Poetry)]. By Du Tong. Guangdong renmin chubanshe, 1960.

 Ganma diao (Hanzu minjian changshi) [Tune of Spurring the Horse (a long folk poem of the Han nationality)]. Collected and arranged by Zhang Xilu and Li Chun. Yunnan renmin chubanshe, 1987.

 Gealou [The Gea Building]. By Shen Yun. Guizhou renmin chubanshe, 1983.

 Gelacimu. Revised and edited by Ge Hegan. Yunnan minzu chubanshe, 1980.

 Gesa"er (Huoling dazhan shangbu) [Gesar (first part of "The Battle at Huo Mountain" )]. Translated and arranged by the Qinghai sheng minjian wenxue yanjiu hui. Shanghai wenyi chubanshe, 1962.

 Gesa"er (Huoling dazhan shangbu, zangwen ben) [Gesar (first part of "The Battle at Huo Mountain" Tibetan language edition)]. Collected and arranged by the Qinghai sheng minjian wenxue yanjiu hui.Qinghai renmin chubanshe, 1962.

 Gesa"er wang benshi [Tale of King Gesar]. Translated by Wang Yiai and Shangguanjianbi. Zhongguo minjian wenyi chubanshe,1985.

 Gesa"er wang zhuan (anding sanjie zhi bu) [Story of King Gesar (the "Subduing the Three Realms" episode)].Translated by Wang Yiai and He Tianhui. Gansu renmin chubanshe, 1986.

 Gesa"er wang zhuan (fen da shiniu zhi bu) [Story of King Gesar (the "Splitting the Heifer" episode)]. Translated by Wang Yiai and Wang Xingxian. Gansu renmin chubanshe, 1986.

 Gesa"er wang zhuan (guide fenzhang ben) [Story of King Gesar (Selections)]. Translated by Wang Yiai and Hua Jia. Gansu renmin chubanshe, 1981.

 Gesa"er wang zhuan (hualing yansheng zhi bu) [Story of King Gesar (the "Birth of Mount Hua" episode)]. Translated by Wang Yiai and He Tianhui. Gansu renmin chubanshe, 1985.

 Gesa"er wang zhuan (jiangfu yaomo zhi bu) [Story of King Gesar ( "Toppling the Ogre" episode)]. Translated by Wang Yiai. Gansu renmin chubanshe, 1980.

 Gesa"er wang zhuan (kaqie yuzong zhi bu) [Story of King Gesar ("Kaqie yuzong" episode)]. Translated by Wang Yiai and Shangguanliubi. Gansu renmin chubanshe, 1984.

 Gesa"er wang zhuan (menling dazhan zhi bu) [Story of King Gesar (the "Battle at the Men Mountains" episode)]. Translated by Wang Yiai and Yu Xixian. Gansu renmin chubanshe, 1986.

 Gesa"er wang zhuan (rinu bu) [Story of King Gesar ("Rinu" episode)].Collected and arranged by Gazang. Qinghai minzu chubanshe, 1985.

 Gesa"er wang zhuan (saima qibao zhi bu) [Story of King Gesar (the "Horse Race and the Seven Treasures" episode)]. Translated by Wang Yiai and Tang Jingfu. Gansu renmin chubanshe, 1988.

 Gesa"er wang zhuan (shijie gongsang zhi bu) [Story of King Gesar (the {"World Mulberry Tree" episode)]. Translated by Wang Yiai. Gansu renmin chubanshe, 1983.

 Gesi"er kehan zhuan (shangxia) [Story of Gesar Khan (two volumes)]. Arranged by You Qimudaojixiao. Nei menggu renmin chubanshe, 1985.

 Gesi"er zhuan (Menguzu) [Story of Gesar (Mongolian nationality)]. Collected and arranged by Ganzhuer. Nei menggu renmin chubanshe, 1963.

 Gesi"er zhuan [Story of Gesar]. Translated by Sangjiezabu. Renmin wenxue chubanshe, 1960.

 Guna (yushi changshi) [Sister Na ( A long narrative poem)]. By Ke Chi. Lijiang chubanshe, 1982.

 Haercha, Moergen [Haercha, Moergen]. By Tuobudema. Xinjiang renmin chubanshe, 1984.

 Haniapeicongpopo [Haniapeicongpopo]. Translated by Shi Junzhao, et al.. Yunnan minzu chubanshe, 1986.

 Hasake minjian aiqing chanshi xuan (di"er, san,si, wuji) [Selected long narrative poems of Hasake (volumes 2, 3, 4, and 5)]. Arranged by Wulazannong, et al.. Minzu chubanshe, 1984-1986.

 Hasake minjian aiqing chanshi xuan (diyi, er, sanji) [Selected long folk love poems of Hasake (volumes 1, 2, 3)]. Edited by Wu"erazannong and A"erdourexiti. Xinjiang qingnian chubanshe, 1982-1986.

 Hasake yushi changshi xuan [Selected long narrative poems of Hasake nationality]. By Saibihazi, Niheshiti, et al.. Minzu chubanshe, 1982.

 Hasakezu minjian yushi changshi xuan [Selected long folk narrative poems of Hasake nationality]. Edited and complied by Xinjiang renmin chubanshe. Xinjiang renmin chubanshe, 1985.

 Hongbaoshi [Ruby]. Collected and arranged by Yanlin and Zhonglu. Kunming: Yunnan renmin, 1989.

 Hongdouji (Qingge he shuqing changshi) [Love poems and long lyric poems]. Arranged by Zhou Liangpei. Chengdou: Sichuan renmin, 1980.

 Hongmianhua kai (Guangxi xushi mingexuan) [Selections of the narrative folk poems of Guangxi province]. Edited by Guangxi wenyichuangzuo bangongshi. Beijing: Renmin wenxue, 1978.

 Hongniangzi [The Matchmaker]. Arranged by Yang Wenchun and Gu Peifeng. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1987.

 Hongshui ji [Record of the Flood]. Translated and arranged by Wang Ziyao, et. al. Guizhou minzu chubanshe, 1988.

 Hongzhao he Yaojuexina (Miaozu) [The Miao nationality]. Arranged by Lu Xingfeng, et. al. Beijing: Zhongguo qingnian, 1957.

 Huizu minjian xushishi ji [Selections of the Folk Narrative Poems of the Hui Nationality]. Edited by Li Shujiang, et. al. Yinchuan: Ningxia renmin, 1988.

 Hulu de chuanshuo (Wazu minjian shenhua shishi) [The calabash legend (Mythic epic of the Wa nationality)]. Arranged by Liu Yunti, Chen Xueming. Yunnan minzu chubanshe, 1980.

 Hulu Xin (Dai zu) [Calabash letter (Dai nationality)]. Collected, translated, and arranged by Yunnansheng minzu minjian wenxue xishuanbanna diaochadui. Yunnan renmin chubanshe, 1959. Zhongguo qingnian chubanshe, 1959. Renmin wenxue chubanshe, 1960.

 Hulu xin. [Calabash letter]. Collected and arranged by Feng Shouxuan et al. Yunnan renmin chubanshe, 1979.

 Hunli ge (zangzu minjian changshi) [Wedding Song ( a long folk poem of the Tibetan nationality)]. Translated and arranged by Yidancairang. Shanghai wenyi chubanshe, 1963.

 Huobajie (minjian gushishi) [Huobajie (Folk Story Poems)]. Arranged by Yang Meiqing. Zuojia chubanshe, 1958.

 Huoling da zhan (shang zhong ce) [The battle of Huo Mountain (two volumes)]. Arranged by Zuo Keguo, Xu Guoqiong, Xiao Tingzi. Qinghai renmin chubanshe, 1984.

 Jialing zhuan qizhibu [Story of Jialing, Unusual Section]. Arranged by A Tu, Xu Guojing and Jie Shiyi. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1984.

 Jiangnan shida minjian xushishi (Changpian Wuge) [Ten famous folk narrative poems in the Jiangnan region]. Edited by Wuge xuehui. Shanghai: Shanghai wenyi, 1989.

 Jiangyar (Mengguzu minjianshishi) [A folk epic of the Mongolian nationality]. Translated by Sedaoerjie. Beijing: Renmin wenxue, 1983.

 Jiangyar (pujiben). By Tuo Badema. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1980.

 Jiangyar (Tuotewen) [In Tuote language]. Collected and arranged by Tuo Badema and Baoyinhexige. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1979.

 Jiangyar [Two volumes, in Mongolian language]. Collected and arranged by Baoyinhexige and Tuo Badema. Huhehaote: Neimonggu renmin, 1982.

 Jiangyar [Two Volumes]. By Tuo Badema and Jiamuchuo. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1985 and 1987.

 Jiangyar shisanzhang [Thirteen Episodes of Jiangyar]. Collected and arranged by A Taibai. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1964.

 Jiangyar ziliao [References on Jiangyar, nine volumes]. Edited by Jiamucuo. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1985-1987.

 Jiangyar. Edited by Tuo Badema, at. al. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1985 and 1987.

 Jiangyar. Translated by Huoercha.Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1988.

 Jindi (Miaozu minjian yushi changshi) [Golden flute (A long folk narrative poem of Miao nationality)]. Collected and arranged by Liu Derong, et al. Yunnan renmin chubanshe, 1988.

 Jinhuzhishen [Spirit of the golden lake]. Translated by Yan Lin. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1981.

 Jinji lei [Cock"s tears]. Arranged by Yang Haoqing. Guizhou minzu chubanshe. 1987.

 Jitian guge (Naxizu dongba wenxue jicheng) [Ancient songs to worship heaven (An anthology of Dongba literature of the Naxi nationality)]. Edited by Yunnansheng minjian wenxue jicheng bangongshi. Zhongguo minjian chubanshe, 1988.

 Jiu ke zhenzhu (Daizu minjian xushi changshi)[Nine Pearls (Dai Nationality Long Narrative Folk Poems)]. Translated and arranged by Yunnan University Outline of Minority Folk Literature Teacher Training Class Nine Pearls translation and arrangement group. Yunnan renmin chubanshe, 1982.

 Jiuzhi yu suobu [Jiuzhi and Suobu]. By Nienubaxi. Sichuan minzu chubanshe, 1985.

 Keerkezizu minjian xushi changshi xuan [Selection of Long Narrative Folk Poems of the Kirgiz Nationality]. Translated and arranged by Liu Fajun, et.al. Xinjiang renmin chubanshe, 1987.

 Kuchujia [Tearful Marriage]. Collected and arranged by the Shanghai minjian wenxue diaocha zu. Shanghai wenyi chubanshe, 1962.

 Kujia (Tujiazu shuqing changshi) [Tearful Marriage (a long lyric poem of the Tujia nationality)]. Collected and arranged by the Wuhan daxue zhongwenxi tujiazu wenyi diaocha zu. Hubei renmin chubanshe, 1959.

 Kujiage (Tujiazu shuqing changshi) [Song of the Tearful Marriage (a long lyric poem of the Tujia nationality)]. Collected and arranged by the Wuhan daxue zhongwenxi and Zhongyang minzu xueyuan fenyuan zhongwenxi tujiazu wenyi diaocha dui. Shanghai wenyi chubanshe, 1959.

 Kusangge [Song of the Tearful Funeral]. Collected and recorded by Ren Jiahe, et. al. Shanghai wenyi chubanshe, 1988.

 Langaxihe (Daizu shenhua xushi changshi) [Langaxihe (Dai Nationality Long Mythic Narrative Poetry)]. Arranged and translated by Dao Xingping et al. Yunnan renmin chubanshe, 1981.

 Langjingbu (Yizu minjian xushi shi yingwen yiben) (English translation of the narrative folk poem of the Yi nationality). Collected and arranged by the Yunnan daxue zhongwenxi 1956 nianji xuesheng, English translation by LuyiYili. Xin shijie chubanshe, 1962.

 Langjingbu (Yizu minjian xushi shi) (a narrative folk poem of the Yi nationality). Collected and arranged by the Yunnan daxue zhongwenxi 1956 nianji xuesheng. Shanghai wenyi chubanshe, 1962.

 Le"eteyi (Yiwen guqu changshi) [Le"eteyi (Long poems of ancient tunes in Yi language)]. By Feng Yuanwei. Sichuan minzu chubanshe, 1984.

 Li Dan yu Fengjiao. Collected and arranged by Wei Wenjun and Liu Zhijian. Nanning: Guangxi minzu, 1982.

 Liang Shanbo yu Zhu Yingtai (Shan"ge) [Liang Shanbo and Zhu Yingtai (mountain songs)]. By Chen Yangming. Sichuan minzu chubanshe, 1984.

 Lidai xushi shi xuanyi [Selected Translations of Narrative Poetry from Through the Ages]. By Zhi fang. Jiangsu jiaoyu chubanshe, 1985.

 Linggesa"erwang (shang zhong xia) [King Gesar of Ling (three volumes)]. Arranged by Wang Gexing, Zuo Keguo, and Liu Hongliang. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1985.

 Liu san mei [Third Younger Sister Liu]. Edited by Yi Yitian. Zuojia chubanshe, 1960.

 Liushahe zhi ge [Song of the Liusha River]. Translated by Kang Langying and Yan Feng. Yunnan renmin chubanshe, 1959.

 Longgong de hunli [The Dragon Palace Wedding]. By Ba Bulinbeihe. Translated by Ankeqinfu. Neimenggu renmin chubanshe, 1981.

 Louwolu gou de hunli (xushishi) [The wedding of the Louwolu ditch (a narrative poem)]. Translated and narrated by Wang Ziyao, arranged by Wang Yexin et al. Guizhou renmin chubanshe, 1986.

 Lubanlurao (Naxizu xushi changshi) [Lubanlurao (A narrative long poem of the Naxi nationality)]. Arranged by Niu Xiangkui, Zhao Jinxiu. Yunnan renmin chubanshe, 1984.

 Ma wu ge yu ga dou mei [Fifth Brother Ma and Younger Sister "Little Bean"]. By Wang Zhengwei and Liu Guoyao. Ningxia renmin chubanshe, 1982.

 Maguhu zhi ge (Zhuangzu minjian leijiao xushi changge)[The Songs of Maguhu (Zhuang Nationality Long Narrative Foot-Binding Folk Songs)]. Translated and arranged by Huang Yongcha et al. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1984.

 Manasi [4 volumes in Kirgiz language]. Arranged by Aishanbayi Mateli. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1984-1990.

 Meige (Yi zu) [Meige (Yi nationality)]. Collected, translated and arranged Edited by Yunnan minzu minjian wenxue chuxiong diaochadui. Yunnan renming chubanshe, 1959. Renming wenxue chubanshe, 1960.

 Mengguzu yingxiong shishixuan (Meng wen) [A selection of Mongolian heroic epics (in Mongolian language)]. By Ba Bupubeihe, Baoyinhexige. Neimenggu renmin chubanshe, 1988.

 Mian guihua (Daizu minjian xushi changshi) [Burma Osmanthus (A narrative long poem of the Dai nationality)]. Translated by Si Yongning, and arranged by Feng Shouxuan. Yunnan renmin chubanshe, 1979.

 Miaozu guge [Ancient songs of Miao nationality]. Arranged by Guizhousheng minjian wenxuezu. Guizhou renmin chubanshe, 1979.

 Miaozu qiyi shishi [The uprising epic poem of Miao nationality]. Edited by Yang Zheng, et al.. Guizhou renmin chubanshe, 1987.

 Miaozu shishi [An epic poem of Miao nationality]. Translated and annotated by Ma Xueliang and Jin Dan. Zhongguo minjian wenyi chubanshe,1983.

 Miluotuo (Bunu Yao chuangshi shishi) [Miluotuo (Creation myth of Bunu (?branch) Yao)]. Collected, translated, and arranged by Lan Huaichang et al. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1980.

 Miluotuo (Yaozu chuangshi guge) [Miluotuo (Creation myth of the Yao nationality)]. Collected by Guangxi minjian wenji yanjiuhui, and arranged by Sha Hong. Guangxi renmin chubanshe, 1981.

 Misu yu Lesu [Misu and Lesu]. Collected and arranged by Wei Wenhou and Wei Yiqiang. Guangxi minzu chubanshe, 1982.

 Mujiezhu yu Douanzhu (Qiangzu minjian xushi shi)[Mujiezhu and Douanzhu (Qiang Nationality Folk Narrative Poems)]. Collected and arranged by Luo Shize and Shi Fengchun. Sichuan minzu chubanshe, 1983.

 Nazigumu. By Jingya. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1983.

 Nuozhiguimu (Weiwuerzu minjian xushi shi) ( a folk narrative poem of the Uighur nationality). Collected by Ahbudukelimu. Translated and arranged by Jing Ya. Xinjiang renmin chubanshe, 1981.

 Nuzugong. By Amudukelimu Reheman. Wulumuqi: Xinjiang renmin, 1982.

 Paerhade yu Xilin [Paerhade and Xilin]. Translated by Abudoureyimu, Na Zha"er, and Liu Fajun. Arranged by Yan Shi. Shanghai wenyi chubanshe, 1962.

 Pajiegesi"er zhuan (Meng wen, shang xia ji) [A legend of Pajiegesi"er (In Mongolian language, two volumes)]. By Daorongga. Minzu chubanshe, 1989.

 Qiyizhe de ge (miaozu minjian changshi) [Song of the Rebels (a long folk poem of the Miao nationality)] Performed and translated by Hou Xiaowu. Collected and arranged by Liu Derong and Zhang Hongxin. Guizhou renmin chubanshe, 1987.

 Renmin wenzue chubanshe, 1960.

 Sabomo (Yizu minjian xushi changshi) [Saibomo (A narrative long poem of the Yi nationality]. Collected by Yunnansheng minzu minjian wenxue chuxiong diaochadui, arranged by Guo Sijiu, Shang Zhonghao. Yunnan renmin chubanshe, 1980.

 Sadangnu [Sadangnu]. By Lan Shujing et al.. Guangxi renming chubanshe, 1982.

 Sailimu hu de chuanshuo (Hasake zu minjian xushi changshi) [The legend of Sailimu (A narrative long poem of the Kazak nationality]. Performed by Sujiutan Mijiti, translated and arranged by Chang Shijie. Xinjiang renmin chubanshe, 1981.

 Saliha yu Saman (Hasake zu minjian xushishi). [Saliha and Saman (A narrative folk poem of the Kazak nationality). Arranged by Shan Lin, Chang Shijie. Xinjiang renming chubanshe, 1980.

 San ya xiang [The Elephant with Three Tusks]. Collected and arranged by Yang Mingzhao and Yang Zhenkun. Yunnan renmin chubanshe, 1983.

 San zhi ying ge (Daizu minjian xushi changshi) [Older Brother Three Parrots (Dai Nationality Long Narrative Folk Poems)]. Collected Yunnan University Nationality Folk Literature Investigation Team. Arranged by Li Zixian. Yunnan renmin chubanshe, 1980.

 San zhi ying ge [Older Brother Three Parrots]. By Yan Wenbian and Yan Shi. Yunnan minzu chubanshe, 1983.

 Shanbo ge [Older Brother Shanbo]. By Liu Changgui and Xin Ran. Sichuan minzu chubanshe, 1987.

 Shaoshu tun (fu galong) [Shaoshu Village (In the Vicinity of Galong)]. Translated and arranged by Yan Die et al. Zuojia chubanshe, 1958. renmin wenxue chubanshe, 1959.

 Shejia pange [Songs of the She nationality.] By Zhu Qiufeng. Zhejiang renmin chubanshe, 1979.

 Shier tou mowang [Twelve Monsters]. Translated and arranged by Yan Wenbian, Yan Feng, Wang Song. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1989.

 Shuang gu zhuan [The Story of a Pair of Girls]. Translated and arranged by Meng Guangchao. Guangxi renmin chubanshe, 1982.

 Si ke guihua shu (shangxia ce) [Four OsmanthusTrees (First and Second Volume)]. By Yan Wenbian et al. Yunnan minzu chubanshe, 1981.

 Songpamin he Gaxina (Daizu minjian yushi changshi) [Songpamin and Gaxina (A long folk narrative poem of Dai nationality)]. Translated by Chen Guipei. Arranged by Li Jianrao. Yunnan renmin chubanshe, 1959.

 Su Wenna he tade erzi (Daizu minjian xushishi) [Su Wenna And Her Sons, A folk narrative poem of the Dai nationality]. Collected and arranged by Yunnansheng minjiangwenxue Dehong diaochadui. Kunming: Yunnan renmin, 1960.

 Tangjialike shige xuan (diyi, erji) [Selection of Tangjialike Songs (first and second volumes)]. Arranged by Wumaerhazi, Wulazanbai, and Hasimu. Xinjiang renmin chubanshe, 1985.

 Taodao tianmide difang [Escaping to paradise]. Arranged by Yuan Bo. Zhongguo qingnian chubanshe, 1957. Yunnan renmin chubanshe, 1979.

 Taohunde guniang [Runaway Bride]. Collected by Zhong Ming. Arranged by Xu Jiarui and Zhong Ming. Shanghai wenyi chubanshe, 1963. Yunnan renmin chubanshe, 1980.

 Taohundiao (Lisuzu changshi) [Eloping tune (A long poem of Lisu nationality)]. Compiled by Zhongguo minjian wenyi yanjiuhui. Zuojia chubanshe, 1956.

 Taohundiao, Zhongfengdiao, Shengchandiao (Lisuzu minjian changshi sanshou) [Tunes of eloping, meeting, and production (Three long folk poems of Lisu nationality)]. Edited and compiled by Yunnan renmin chubanshe. Yunnan renmin chubanshe, 1980.

 Tayi"er yu Zuhela [Tayi"er and Zuhela.] By Tu"erxun Ze"erding. Xinjiang renmin chubanshe, 1987.

 Tayi"er yu Zuohela (Weiwu"erzu minjian xushishi) [Tayi"er and Zuohela (A narrative long folk poem of the Uighur Nationality)]. Collected by Abudukerimu, translated and arranged by Jingya. Sichuan minzu chubanshe, 1982. Xinjiang renmin chubanshe, 1984.

 Wangfu yun changshi jijin (Bai zu) [A selection of long poems of Husband-Awaiting-Cloud (Bai nationality)]. Yunnan renmin chubanshe, 1981.

 Wannapali yu Nanboguan [Wananpali and Nanboguan]. Translated and arranged by Yan Wenbian, Yan Feng, and Wang Song. Yunnan renmin chubanshe, 1989.

 Weilate Gesier zhuan [The Weilate Story of Gesar]. Edited by Tuo Badema. Xinjiang renmin chubanshe, 1989.

 Weiwu"er aiqing changshi xuan [A selections of love songs in the Uighur nationality]. Translated and arranged by Zhang Shirong, Yang Jinxiang. Xinjiang renming chubanshe, 1981.

 Weiwu"er minjian changshiji [An anthology of long folk poems of the Uighur nationality]. Collected and arranged by Abudukelimu Reheman. Xinjiang renming chubanshe, 1980.

 Weiwu"er zu minjiang changshixuan [A selection of long folk poems of the Uighur nationality]. Arranged by Xinjiang renming chubanshe. Xinjiang renming chubanshe, 1983.

 Wode yaobiaomei (Sichuan Daliangshan Yizu minjian changshi) [My Little Cousin, A long folk narrative poem of the Yi nationality in the Daliang mountain region of Sichuan province]. Arranged by Bahumomo, et. al. Chengdu: Sichuan minzu, 1960.

 Wu guniang (changpian xushi minge) [Fifth Girl (Long Narrative Folk Songs)]. Arranged by Zhang Fanglan. Jiangsu renmin chubanshe, 1984.

 Wugusi kehan de chuanshuo (weiwuerzu gudai shishi) [The Legend of Wugusi Khan (An Ancient Uighur Nationality Epic)]. Translated by Geng Shimin. Xinjiang renmin chubanshe, 1982.

 Wuzibiekezu minjian xushi changshi xuan [Selections of Uzbek Nationality Long Narrative Folk Poems]. Translated by Jing Ye and Zhu Hong. Xinjiang renmin chubanshe, 1988.

 Xianghui diao (Naxizu changge) [Meeting Tune (a long song of the Naxi nationality)]. Collected by theYunnan minzu minjian wenxue lijiang diaochadui. Arranged byXu Jia and Rui Hongchun. Shanghai wenyi chubanshe, 1962.Yunnan renmin chubanshe, 1979.

 Xiangling zhizhan (Geshaer wang zhuan) [A Battle at Xiangling: A Biography of Gesar]. Translated by Song Xiaoji and Xiao Diyan. Lasa: Xizang renmin, 1986.

 Xiangmeng [Xianmeng]. Translated and arranged by Yan Feng and Wang Song. Renmin wenxue chubanshe, 1981.

 Xianxiu (Daizu minjian yushishi) [Beautiful Thread (A folk narrative poem of Dai nationality]. Collected by Yunnan minzu minjian wenxue dehong diaochadui, edited by Li Guangtian. Shanghai wenyi chubanshe, 1962.

 Xingfude zhongzi [Lucky seedling]. By Zhuang Xiang. Yunnan minzu chubanshe, 1962.

 Yanlei He [The river of teardrops]. By Xiao Ganniu. Zuojia chubanshe, 1958.

 Yaozu getangqu (Pangu shu) [Melodies of the Yao nationality (The Pangu story)]. Collected and arranged by Chen Moren, Xiao Ting. Guangdong renmin chubanshe, 1981. Huacheng chubanshe, 1984.

 Yaozu mingexuan (shuoqin ci) [A collection of folk songs of the Yao nationality (Lyrics of match-making)]. Collected by Meng Tongshun, Meng Chaokun, arranged by Liu Baoyuan. Shanghai wenyi chubanshe, 1982.

 Yi bai ling yi duo hua (Daizu minjian xushi changshi)[One Hundred and One Flowers (Dai Nationality Long Narrative Folk Poems)]. Translated by Han Huaqing et al. and arranged by Feng Shouxuan and He Hongchun. Yunan renmin chubanshe, 1978.

 Yi shuang caihong [A Pair of Rainbows]. By Shen Yun. Chongqing renmin chubanshe, 1958.

 Yingjunde qingnian [Glorious youth]. By Tu Erxun and Ze Erding. Xinjiang qingnian chubanshe, 1986.

 Yingxiong Aerkaleke [Hero Aerkaleke]. Performed by Asihaer and Tatanai. Translated by Jin Ying. Compiled by Ren Guoyong. Xinjiang renmin chubanshe, 1981.

 Yingxiong Gesier Kehan (Mengguzu minjian shishi dierji) [King Gesar the Hero (A folk epic of Mongol nationality, second volume)]. Arranged by Qimudedaoerjie. Translated by Ankeqinfu. Renmin wenxue chubanshe, 1984.

 Yingxiong Gesier Kehan (Mengguzu minjian shishi diyiji) [King Gesar the Hero (A folk epic of Mongol nationality, first volume)]. Arranged by Qimudedaoerjie. Translated by Ankeqinfu. Zuojia chubanshe, 1963.

 Yingxiong Gunagan (Mengguzu) [Hero Gunagan (Mongol nationality)]. Edited by Ganzhuerluanbu. Neimenggu renmin chubanshe, 1955.

 Yingxiong shishiji (Mengwen) [An anthology of hero epics (in Mongolian language)]. By Dao Rongga. Neimenggu renmin chubanshe, 1960.

 Yizu guge [Ancient songs of the Yi nationality]. Translated by Wang Ziyao, arranged by Kang Jian et al. Guizhou renmin chubanshe, 1989.

 Yizu xushi changshi xuan [Selections of narrative long poems of the Yi nationality]. Edited by Honghe Hanizu Yizu zizhizhou minzu shiwu weiyuanhui, arranged by Nienu baxi. Yunnan minzu chubanshe, 1984.

 Yizu xushi shiji [Anthology of the Yi nationality narrative poems]. Edited by Yuxi diqu qunzhong yishuguan et al. Dehong minzu chubanshe, 1987.

 Yongshi Gunuogan (Mengguzu shishi) [Warrior Gunuogan (an epic of the Mongolian nationality)]. Translated by Huoercha. Nei menggu renmin chubanshe, 1980.

 Yousao (Zhuangzu minjian changshi) [Yousao (A long folk poem of Zhuang nationality)]. Performed and translated by Wang Decai, Wang Zhaowen, and Shen Tingxiang. Collected and arranged by Yunnanshen minzu minjian wenxue Wenshan diaochadui. Re-collected and arranged by Liu Derong and Zhang Hongxin. Yunnan renmin chubanshe, 1984.

 Yuanxiao yequ (Dongzu xushi changshi)[Lantern Festival Night Songs (Dong Nationality Long Narrative Poems)]. By Miao Yanxiu. Shanghai wenyi chubanshe, 1960.

 Yulong di san guo [The Third Kingdom of the Jade Dragon]. By Mu Lichun and Niu Xiangkui. Yunnan renmin chubanshe, 1956.

 Zhaomeiyu (yushi shange) [Zhaomeiyu (A narrative mountain song)]. Edited by Da Tian. Guangxi renmin chubanshe, 1954.

 Zhaoshengguan (changpian yushi Wuge) [Zhaoshengguan (A long narrative song of Wu)]. Collected by Suzhoushi minjian wenxue fenhui and Suzhoushi Jiaoqu wenhuaguan. Zhongguo minjian wenyi chubanshe, 1986.

 Zhenfu he Xiuyou (Miaozu xushishixuan) [Selections of the narrative poems of the Miao nationality]. Edited by Pan Guanghua. Guiyang: Guizhou renmin, 1983.

 Zhepama he Zhemima (Achang zu) [Zhepama and Zhemima (Achang nationality)]. Performed by Zhao Anxian, translated by Yang Yesheng, and arranged by Lan Ke, Yang Zhihui. Yunnan renmin chubanshe, 1983.

 Zhongguo minjian changshi xuan (di er ji)[Selections of Chinese Long Poems (Volume Two)]. Collected and arranged by Yunnan Province Nationality Folk Literature Red River Survey Team. Shanghai wenyi chubanshe, 1980.

 Zhongguo minjian changshi xuan (di yi ji)[Selections of Chinese Long Folk Poems (Volume One)]. Edited and compiled by Shanghai Literature and Arts Publishing House. Shanghai wenyi chubanshe bianji chuban, 1980.

 Zhongjiu naocao (Hanzu) [Zhongjiu Stirs Up Trouble At Cao (Han nationality)]. Collected and arranged by Sun Jingwen, et.al. Hubei renmin chubanshe, 1957.

 Zhuokaimorigen (Meng wen) [Zhuokaimorigen (In Mongolian language)]. By Morigendi, Taogeteng, and Baya"er. Neimenggu wenhua chubanshe, 1985.

 Zudele (Miaozu) [Zudele (Miao nationality)]. Arranged by Jing Ye. Guizhou renmin chubanshe, 1958.

 Zulealadaerhan zhuan (yiben) [The Story of Zulealadaerhan (first edition)]. Collected and translated by A Taibai. Xinjiang renmin chubanshe, 1982. Zuojia chubanshe, 1959.

 Translators" Note:

 This on-line bibliography is the result of a translation project carried out by a group of graduate students of Prof. Mark Bender"s Seminar on Chinese Epic Traditions at the Ohio State University from January to March in 2000. The members of the translation team are Max Bohnenkamp, Peace Lee, Lichuan Qu, Eric Shepherd, and Li Yu.

 The original Chinese bibliography was published in Zhongguo xiandai minjian wenxuejia cidian [A dictionary of contemporary Chinese folklorists] edited by Zhang Chubei (Haiyan chubanshe 1993). This is by far the most complete bibliography of epics in China.

 Due to the oral nature of most of the works included in the bibliography, they had typically undergone a process of recording, collecting, editing, arranging, and sometimes collating before they were crystallized into their final textual form. Therefore, a unique bibliographic style is required to document these works. The translation team has worked out such a bibliographic style:

 Title in Pinyin (Explanatory notes in Pinyin) [Title in English (Explanatory notes in English)]. Performed by XXX, translated by XXX, and edited by XXX. Publishing house, year.

 The translation team has also worked together to standardize the translation of certain terms found in the Chinese version. Following is a list of such terms:

 

Source: College of Humanities, Ohio State University


Related articles
 • China helps King Gesar storytellers to continue
  China Helps King Gesar Storytellers to Continue by Xinhua writers Ji Shaoting, Chen Guozhou and Hu Xing NAGQU, Tibet, May 21 (Xinhua) -- "King Gesar jumped onto his horse, riding across mounta...
 • Bab Sgrung: Tibetan Epic Singers
  Bab Sgrung: Tibetan Epic Singers Issue: Volume 16, Number 2 Author(s): Zhambei Gyaltsho Download: Download PDF Citation: http://journal.oraltradition.org/issues/16ii/gyaltsho...
 • Rescuing the Epic King Gesar
  A rich and splendid treasure house of folk literature, the heroic epic of King Gesar, which has a history of more than 1,000 years, is on par with all other world cultural masterpieces. Since the 19...
 • The Bard Jusup Mamay
  The Bard Jusup Mamay Issue: Volume 16, Number 2 Author(s): Lang Ying Download: Download PDF Citation: http://journal.oraltradition.org/issues/16ii/ying ...
 • A Brief Account of Bensen Ülger and Ülgeren
  A Brief Account of Bensen Ülger and Ülgeren Bense Issue: Volume 16, Number 2 Author(s): Zhalgaa Download: Download PDF Citation: http://journal.oraltradition.org/is...
The 36th session (2012)
Committee sessions
Resources